Мы в соцсетях:

youtubetwitterlinkedinfacebook

Empty title Empty title Empty title  

Устав Землячества

Устав Землячества

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Міжнародна громадська організація «Луганське земляцтво» (далі по тексту – Земляцтво) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, метою якого є реалізація Статутних завдань та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, прав і свобод своїх членів та членів громади.

Земляцтво є непідприємницьким товариством та неприбутковою громадською організацією, яка створена і діє згідно з Конституцією України,  Законом України «Про громадські об’єднання»,  іншим чинним законодавством України, міжнародному законодавству, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України та цим Статутом.

1.2. Діяльність Земляцтва базується на принципах добровільності,
рівноправності своїх членів (учасників), самоврядування, законності та
гласності, вільного вибору напрямів своєї діяльності.

1.3. Земляцтво створене в результаті зміни статусу з місцевої громадської організації «Луганське земляцтво», створеної 1липня 1999 року та зареєстрованої Управлінням юстиції у місті Києві 6 вересня 1999 року, реєстраційний номер 0191-99 Г.О., до Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво», шляхом внесення змін до Статуту, прийнятих рішенням Загальних зборів Земляцтва.

1.4.Земляцтво набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в органах державної влади в установленому законом порядку.
В своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання»,  чинним законодавством України, законодавствами країн,  на територію яких поширюється його діяльність, та цим Статутом.

Земляцтво має відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валюті в банківських установах України та інших країнах, печатку зі своєю емблемою та назвою, штампи, бланки, символіку та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою Земляцтва, і реєструється у встановленому законом порядку.

1.5.Члени Земляцтва ведуть спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Земляцтва як в Україні, так і за її межами  не менш, ніж трьома членами Земляцтва.

1.6. Відокремлені підрозділистворюються за рішенням Ради Земляцтва, діють на підставі Положень, які затверджуються Радою Земляцтва і не повинні суперечити Статуту Земляцтва та чинному законодавству України.

1.7. Відокремлені підрозділидіють на підставі цього Статуту та своїх Положень, що приймаються їх керівними органами управління та затверджуються Радою Земляцтва.

1.8. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається Радою Земляцтва.

1.9. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Земляцтва на підставі довіреностей, виданих Головою Ради Земляцтва.

1.10.Відокремлені підрозділив Україні для набуття прав юридичної особи повинні пройти державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку. Відокремлені підрозділибез прав юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.                                                                                                                          

          1.11. Відокремлені підрозділиза межами України для набуття
прав юридичної особи повинні пройти державну реєстрацію у порядку,
встановленому   законодавством держави,   на  території  якої   знаходиться
Відокремлений підрозділ.

          1.12. У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до Земляцтва.

          1.13. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається за рішенням Ради Земляцтва.

         1.14. Земляцтво має право на добровільних засадах засновувати спілки
(союзи, асоціації тощо) або вступати до них, укладати з іншими
громадськими об'єднаннями угоди про співробітництво й взаємодопомогу.

         1.15. Земляцтво з питань Статутної діяльності взаємодіє з органами
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами,
організаціями та установами всіх  форм  власності, а  також з іншими
громадськими організаціями, та рухами в межах, визначених чиннимзаконодавством України.

         1.16. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів
Земляцтва. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність
Земляцтва, так само, як і втручання Земляцтва в діяльність  державних
органів, службових осіб та в діяльність інших  об'єднань  громадян,  не
допускається, крім випадків, передбачених Законом.

Земляцтво не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Земляцтва, крім випадків, коли сторони беруть на себе такі зобов'язання у встановленому законом порядку.

1.17. Земляцтво має міжнародний статус і поширює свою діяльність на
території України та інших держав світу.

 

 

 

2.  НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗЕМЛЯЦТВА

 

 2.1. Найменування Земляцтва:

 2.1.1. Українською мовою:                                                                                              

 повне найменування – Міжнародна громадська організація «Луганське земляцтво»;

           скорочене найменування МГО «Луганське земляцтво».

 2.1.2. Російською мовою:

 повне найменування– Международная общественная организация «Луганское землячество»;

 скорочене найменування  «Луганское землячество».

 2.1.3. Англійською мовою:

           повне найменування – InternationalPublicAssociation «Luganskezemliatstvo»;

скорочене найменування -  «Luganskezemliatstvo».

2.2.Юридична адреса Земляцтва: Україна, 01133, м. Київ, вул. Мечникова,
б. 16-А, оф. 1006.

 

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЛЯЦТВА

 

     3.1.Основною метою Земляцтва є об'єднання зусиль вихідців  із Луганської та Донецької областей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, для реалізації та захисту своїх та членів громади правових, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів, а також сприяння подальшому соціально-економічному розвитку цих областей та  збереженню  й  збагаченню  їх  історико-культурної спадщини, вихованню молоді, розвитку спорту та освіти. Метою Земляцтва також є розвиток міжнародних відносин з іноземними неурядовими організаціями та урядовими організаціями, з дотриманням законів України та міжнародного законодавства, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

3.2.    Основним завданням Земляцтва є:

-      створення   умов   для   становлення,   розвитку   ділових,  дружніх, культурних та інших контактів членів Земляцтва та громади;

-      поширення  зв'язків   Земляцтва  з   населенням   і   підприємствами,
установами,    організаціями,    незалежно    від    форм    власності,    іншими
об'єднаннями громадян регіонів України та держав світу, а також участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;

-      надання підтримки членам Земляцтва та громади, які її потребують, а також підтримка благодійних, гуманітарних та волонтерських заходів, програм, проектів, тощо.

 3.3. Для завдань, визначених цим Статутом, Земляцтво
має право у встановленому чинним законодавством порядку:

-      створювати відокремлені підрозділи (представництва, філії), які діють на підставі положень, затверджених Радою Земляцтва, Статуту Земляцтва, чинного законодавства України та інших держав;

-      виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові
й немайнові права;

-      представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси
своїх членів (учасників) та членів громади  у державних органах та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, громадських і комерційних
організаціях;

- звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

-      ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

- створювати юридичні особи (товариства, підприємства), установи та організації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

- проводити мирні зібрання;

- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- брати участь у здійсненні державної  політики відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність»;

-       створювати власні засоби масової інформації з метою  найбільш повного інформування громадськості про діяльність Земляцтва;

-      здійснювати господарську діяльність та іншу комерційну діяльність,
шляхом створення установ та організацій зі статусом
юридичної особи, засновувати підприємства;

-      одержувати від органів державної влади та органів
місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і
завдань;

-      вносити пропозиції до органів влади й управління;

-      розповсюджувати інформацію й пропагувати свої ідеї та цілі;

- здійснювати видавничу та рекламну діяльність, сприяти публікації
робіт з історії та культури рідного краю;

- сприяти чи організовувати оздоровлення та відпочинок дітей, в тому числі за кордоном;

- здійснювати іншу діяльність, що відповідає меті та Статутним
завданням Земляцтва і не суперечить чинному законодавству України;

- Земляцтво, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

 

3.4. Земляцтво у встановленому законодавством України порядку:

- взаємодіє з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування  з питань виконання Статутних завдань;

-     бере участь у розробці, організації, виконанні, фінансуванні особисто
або спільно з будь–якими державними або недержавними підприємствами,
організаціями,  установами,   відомствами,  міністерствами  тощо   проектів,
програм, заходів та інше щодо сприяння розвитку регіонів;

- сприяє   публікації  матеріалів  з   історії  та   культури   рідного краю,
інформує громадськість про діяльність Земляцтва;

- надає матеріальну допомогу та іншу підтримку членам Земляцтва та громади, які її потребують, та організаціям, які створені Земляцтвом;

-      поширює свою діяльності не тільки на членів Земляцтва, а й на членів громади;

-      надає волонтерську допомогу у вигляді безоплатних робіт та послуг, що виконуються з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних осіб, інших вразливих верств населення, відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність».

 

4. ЧЛЕНСТВО В ЗЕМЛЯЦТВІ

 

4.1. Членами Земляцтва можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18–річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Земляцтва.

4.2.         Членство в Земляцтві може бути індивідуальним та почесним.

4.3.         Індивідуальними членами Земляцтва можуть бути громадяни
України, громадяни інших держав, які визнають та дотримуються Статуту Земляцтва.

4.4. Почесними членами Земляцтва можуть бути фізичні  особи,  які  внесли  або  вносять значний  особистий  внесок у  соціально-економічний, науковий чи культурний розвиток рідного краю, або досягли значних спортивних, творчих або професійних результатів, за що мають державні нагороди/почесні звання.

4.5. Прийом членів Земляцтва здійснює  Рада  Земляцтва на підставі письмової заяви особи про набуття членства в Земляцтві.

          4.6. Виключення із членів Земляцтва відбувається за рішенням Ради
Земляцтва у  випадку:

         - невиконання обов’язків, передбачених Статутом, порушення  його вимог;

-  вчинення дій, які компрометують Земляцтво чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;

- вчинення проступку або кримінального правопорушення, несумісного з перебуванням в Земляцтві;

- неучасті в діяльності Земляцтва протягом 6 (шести) попередніх місяців.

4.7. Членство в Земляцтві припиняється також за власним бажанням члена Земляцтва на підставі письмової заяви. 

4.8. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів Земляцтва, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговими Зборами Земляцтва, а в період між ними – Радою Земляцтва, Головою Ради або Заступником Голови Ради.

         4.9. Припинення членства в Земляцтві не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

4.10.  Припинення членства в Земляцтві одночасно припиняє  перебування особи на посаді в органах управління.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЗЕМЛЯЦТВА

 

5.1. Члени Земляцтва  (або їх повноважні представники) мають рівні права та обов'язки.

5.2.  Члени Земляцтва мають право:

-     брати безпосередню участь у діяльності Земляцтва відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;

-     брати участь у Загальних зборах Земляцтва та інших заходах, що
проводяться Земляцтвом, обговорювати на них питання діяльності Земляцтва
та вносити свої пропозиції щодо вдосконалення роботи Земляцтва;

-     обирати й бути обраними до керівних органів Земляцтва;

-     звертатися до керівних органів і отримувати від них інформацію з
питань діяльності Земляцтва, захисту своїх законних прав та інтересів;

- користуватися  культурними,  соціально-побутовими  послугами та
матеріальною допомогою, які Земляцтво надає своїм членам;

-  припиняти членство в Земляцтві у встановленому порядку;

 - отримувати захист Земляцтва у випадку незаконних дій з боку фізичних, юридичних осіб чи державних органів при виконанні обов'язків, пов'язаних з діяльністю Земляцтва;

-   мати доступ до фінансових та інших звітів Земляцтва.

 

5.3. Члени Земляцтва зобов'язані:

-     брати участь у діяльності Земляцтва, сприяти досягненню його мети
та виконанню Статутних завдань, виконувати рішення органів управління
Земляцтва;

-      дотримуватись вимог Статуту Земляцтва;

-      старанно виконувати обов'язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Земляцтва;

-      виявляти ініціативу для забезпечення успішної діяльності Земляцтва;

-      утримуватись від діяльності, що може завдавати шкоду Земляцтву;

-      дотримуватись морально-етичних принципів Земляцтва, не вести діяльність, яка їм суперечить.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯЦТВА

 

6.1.Вищим керівним органом Земляцтва є Загальні збори членів Земляцтва, а в період між зборами – Рада Земляцтва, яку очолює Голова.

6.2. До компетенції  Загальних Зборів членів Земляцтва (далі по тексту – Зборів) належить:

6.2.1. прийняття рішень більшістю  3/4 голосів присутніх на Зборах Земляцтва  (але не менше 75% загальної кількості членів)щодо  затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Земляцтва;

6.2.2  обрання відкритим голосуванням строком на 5 (п’ять) років, Голови, членів Ради та складу контрольно – ревізійної комісії Земляцтва;

6.2.3. заслуховування  звітів  Голови або Заступника Голови  та контрольно-ревізійної комісії  про діяльність Земляцтва, прийняття за результатами їх розгляду відповідних рішень;

6.2.4.  затвердження  положення  про  Раду  Земляцтва та  скасування його рішення;

6.2.5.  прийняття рішення щодо проведення незалежного фінансового або   іншого аудиту Земляцтва;

6.2.6.  ухвалення рішення щодо припинення діяльності Земляцтва; 

6.2.7.  реалізація права власності майна Земляцтва;

6.2.8.  призначення ліквідаційної комісії та її голови;

6.2.9.  затвердження положення про ліквідаційну комісію;

6.2.10. розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Земляцтва;

6.2.11. вжиття заходів відновлення порушених прав членів Земляцтва;

6.2.12. заслуховування  звітів Ради Земляцтва.

6.3. Збори Земляцтва скликаються Радою Земляцтва і проводяться за необхідністю, але не рідше ніж одного разу на 2 – 3 роки. Збори вважаються правомочними, якщо у їх роботі беруть участь не менш як половина членів.  Позачергові Збори скликаються Головою за рішенням Ради Земляцтва або за письмовою вимогою не менше ніж 1/3 від загальної кількості членів Земляцтва, у місячний термін від дня прийняття рішення Радою Земляцтва чи від дня отримання нею відповідної письмової пропозиції.    Рішення   Зборів   приймаються   простою більшістю присутніх членів Земляцтва (крім рішень, зазначених у 6.2.1.). На Загальних Зборах Земляцтва мають право бути присутніми та мають право голосу повноважні представники за довіреністю від членів Земляцтва, які не можуть взяти участь у роботі Зборів з поважних причин.

6.4. Про дату й місце проведення чергових або позачергових Зборів членів Земляцтва повідомляють не пізніше ніж за 10 (десять) днів.

6.5. Якщо окремі члени Загальних Зборів письмово повідомили до початку засідання Загальних Зборів про неможливість брати особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.

6.6. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів Загальних Зборів. Члени Загальних Зборів зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

6.7. Рада Земляцтва (далі за текстом - Рада) підзвітна і підконтрольна Зборам Земляцтва і в період між Зборами виконує такі повноваження:

          - здійснює управління майном та коштами Земляцтва;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- дає згоду Голові на призначення і звільнення Заступника Голови та керівника виконавчого органу (апарату, дирекції);

- затверджує структуру і штатний розпис виконавчого органу (апарату, дирекції), кошторис на його утримання;

-   затверджує програми  та основні  напрямки  діяльності Земляцтва;

- приймає рішення про створення та ліквідацію підприємств, установ, організацій та інших структур Земляцтва;

- створює відокремлені підрозділи, представництва, об’єднання, секції, комісії Земляцтва, затверджує положення про них та координує їх роботу;

-    може кооптувати до свого складу нових членів замість тих, які вибули або не можуть активно працювати в Раді з поважних причин, але не більше ½ загальної кількості членів Ради  протягом терміну, на який обрано, з наступним затвердженням на Зборах;

-     приймає положення про статус та рішення про присвоєння звання
«Почесний член Земляцтва»;

-     розробляє проекти змін й доповнень до Статуту та вносить їх на
розгляд Зборів;

-     затверджує зразки емблем, печаток, штампів, бланків та символіки Земляцтва, які підлягають відповідній державній реєстрації;

-   складає  звіти Земляцтва;

- приймає рішення про придбання і розпорядження нерухомим майном Земляцтва;

-  організовує виконання рішень Зборів;

-  забезпечує підготовку та проведення засідань Зборів;

-  керує поточною діяльністю  Земляцтва;

          -   готує документи Зборів;

         -  займається розробленням та плануванням заходів, вносить зміни до плану заходів;

         -  приймає Положення про відокремлений підрозділ Земляцтва;

         - засновує та ліквідує друковані засоби масової інформації, призначає і звільняє  їх керівників;

         -  веде інформаційну політику;

         -  створює об’єднання, комісії, секції та інші робочі органи Ради, до роботи яких можуть бути залучені члени Земляцтва, а також незалежні експерти (спеціалісти);

         -  визначає фінансові та інші внутрішні правила діяльностіЗемляцтва;

         - визначає основні напрямки залучення та використання майна і коштів Земляцтва  в період між черговими Загальними Зборами;

         -  здійснює залучення коштів задля забезпечення діяльності Земляцтва;

         - приймає рішення щодо вступу Земляцтва у спільний проект з іншими особами;

         -  розглядає заяви про вступ та припинення членства в Земляцтві;

         -  веде реєстри (списки) членів Земляцтва;

         -  приймає рішення про створення фондів Земляцтва;

         - встановлює розмір вступних та інших членських внесків, безповоротної фінансової допомоги;

         - визначає місце, час, строки проведення і проект порядку денного чергового засідання Зборів;

         -  порушує питання про виключення з членів Земляцтва;

  - здійснює інші повноваження у відповідності до положення про Раду.

6.8. Організаційною формою роботи Ради Земляцтва є засідання, які
проводяться за потребою, але не рідше одного разу на 6 (шість) місяців. Засідання Ради є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж половина її членів. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Земляцтва. Членами Ради є також Голова та Заступник голови Земляцтва.

6.8.1. Члени Ради  мають рівне право голосу і зобов'язані:

-         брати участь у засіданнях Ради Земляцтва і дотримуватись Статуту
Земляцтва;

-         виконувати рішення Зборів та Ради, а також доручення і розпорядження Голови Ради.

6.9. Голова Ради(далі по тексту – Голова) підзвітний та підконтрольний Зборам, а також Раді Земляцтва, виконує свої функції виключно на громадських засадах і здійснює такі повноваження:

- головує на зборах, засіданнях Ради, організовує їх роботу, підписує та організовує виконання рішень Ради;

- з питань діяльності Земляцтва представляє Земляцтво та діє від його імені без доручення;

- скликає Збори, головує на них, підписує та організовує виконання їх рішення;

- за посадою очолює Раду, при прийнятті рішень Радою у випадках, коли кількість голосів «за» і «проти» є однакові, голова має право використання додаткового голосу;

- в період між засіданнями Ради виконує розпорядчі   функції  в   частині   оперативного управління Земляцтвом, його коштами та майном, або делегує свої повноваження в цій частині Заступнику Голови та іншим особам;

- для здійснення поточної господарської діяльності Земляцтва утворює виконавчий орган (апарат, дирекцію) та за згодою Ради призначає та звільняє Заступника Голови та керівника виконавчого органу ( апарату, дирекції);

- затверджує штатний розклад, укладає трудові та цивільно-правові договори, приймає в штат та звільняє працівників згідно з законодавством, видає накази та інші обов'язкові для працівників Земляцтва акти і керує  їхньою діяльністю;

- видає іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Земляцтва;

- затверджує рішення, Положення та інші внутрішні документи Земляцтва, що прийняті Радою;

- формує порядок денний засідань Ради;

- забезпечує виконавчу дисципліну Ради  та штатних працівників;

- відкриває і закриває рахунки Земляцтва в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

- приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Земляцтва та здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Земляцтва;

- виконує інші обов’язки для забезпечення виконання рішень керівних органів Земляцтва.

6.9.1. Голова обирається Зборами строком на  5 (п’ять) років.

          6.9.2. Збори мають право достроково припинити повноваження Голови на підставі:

-  письмової заяви;

- завдання рішеннями, діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Земляцтва.

6.9.3. Голова здійснює свої повноваження до призначення іншого керівника.

         6.10. Заступник Голови:

- у разі делегуванням Головою повноважень, в період між засіданнями Ради виконує розпорядчі   функції  в   частині   оперативного управління Земляцтвом, його коштами та майном, представляє Земляцтво та діє від його імені без доручення, звітує про цю діяльність перед Радою та Головою;

- за дорученням Голови, Ради відкриває розрахункові рахунки в установах банків, підписує фінансові документи;

- у разі делегуванням Головою повноважень, призначає та звільняє з посад працівників виконавчого органу (апарату, дирекції);

- у межах своїх повноважень дає розпорядження та доручення обов’язкові для виконання всіма штатними працівниками, а також членами й учасниками Земляцтва;

- формує штатний розпис виконавчого органу (апарату, дирекції), узгоджує із Радою та затверджує у Голови Земляцтва;

- здійснює інші, делеговані йому Головою або Радою повноважень.

6.11. Контрольно-ревізійна комісія Земляцтва здійснює контроль за
фінансово-господарською   діяльністю   органів   Земляцтва   і   звітує   перед
Зборами Земляцтва не рідше ніж один раз на п’ять років.
Комісія діє на підставі положення, яке затверджується Зборами
Земляцтва. Члени контрольно-ревізійної комісії не можуть бути членами
Ради.

 

 

 

 

 

 

7.     ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ  КЕРІВНИХ  ОРГАНІВ ЗЕМЛЯЦТВА

ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ

 

       7.1. Рада Земляцтва звітує перед членами Земляцтва про проведену роботу, фінансовий та майновий стан на загальних (звітних) зборах.

       7.2.  Голова Ради або Заступник Голови періодично звітує про проведену роботу перед Радою  та  перед Загальними Зборами.

       7.3. Звіт з виконання статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом
30 (тридцяти) днів з дня озвучування.

7.4. Усі керівні органи громадського об'єднання мають у 30 (тридцяти) денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Земляцтва щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

        7.5. Керівні органи Земляцтва забезпечують для членів громадського об'єднання вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.

 

 

8.     ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ЗЕМЛЯЦТВА

 

8.1. Земляцтво може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Земляцтва.

8.2. Земляцтво має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності, або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Земляцтва використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Земляцтва.

          8.3. Земляцтво не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Земляцтва. Члени Земляцтва не несуть відповідальності за зобов'язаннями Земляцтва, якщо інше не передбачено законодавством.

8.4. Земляцтво не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Земляцтва.

8.5. Земляцтво набуває у власність кошти та інше майно, передане
йому членами (учасниками) або державою, іноземними державами, підприємствами, установами
йорганізаціями,  набуте як благодійні внески від членів Земляцтва,  пожертвуване громадянами України, іноземними громадянами й особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, міжнародними організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах,не заборонених законом.

8.6.  Земляцтво має право одержувати пасивні доходи, мати рахунки в іноземних банках.

8.7. Земляцтво набуває право власності на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених ним
госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8.8. Земляцтво має право одержувати доходи від основної діяльності Земляцтва  відповідно до Статуту та законодавства.

8.9.  Джерелом формування коштів і майна також можуть бути дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів.

У разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів , Земляцтво зобов’язано подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

8.10. Право власності на майно та фінансові ресурси Земляцтво реалізує
через свої органи управління (Загальні збори Земляцтва, Раду Земляцтва) у
порядку,     передбаченому     законодавством України  та Статутнимидокументами.

          8.11. Розпорядником коштів Земляцтва є Голова Ради ( або уповноважена ним особа), який діє в межах затвердженого кошторису.

8.12. Земляцтво, а також створені Земляцтвом установи та організації,
засновані   підприємства   ведуть   оперативний   та   бухгалтерський  облік,
статистичну звітність, реєструються у разі необхідності в органах державної
податкової інспекції, подають декларації про доходи та витрати, вносять до
бюджету платежі в порядку та розмірах, передбачених законодавством
України.

8.13. Земляцтво зберігає правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; інформацію та відомості, достатні для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі засновників, керівників, керівних органів та довірених осіб.

8.14. Земляцтво готує річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат.

8.15.  Земляцтво здійснює заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об'єднання.

8.16. Земляцтво забезпечує ведення обліку та зберігання не менше 5 (п'яти) років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у пункті 8.11, 8.12 Статуту.

 

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЗЕМЛЯЦТВА

 

9.1. Рішення про зміни та доповнення до Статуту Земляцтва приймаються Загальними зборами Земляцтва та реєструються у встановленому законодавством України порядку.

9.2.Рішення Загальних Зборів Земляцтва з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах членів (але не менше 75% загальної кількості членів) Земляцтва.

 

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЛЯЦТВА

 

10.1.Припинення діяльності Земляцтва здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

10.2. Діяльність Земляцтва припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску). Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання майна і коштів приймаються Загальними зборами Земляцтва, якщо за них проголосували більше 3/4 голосів, присутніх на Загальних Зборах членів Земляцтва.

Реорганізація Земляцтва здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Земляцтва. У разі реорганізації Земляцтва, його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

Ліквідація (примусовий розпуск) Земляцтва здійснюється відповідно до законодавства України.

10.3. Кошти та інше майно Земляцтва у разі його ліквідації, після розрахунків з оплати праці працівників Земляцтва та виконанні зобов’язань перед бюджетом та іншими кредиторами, не можуть перерозподілятися між її членами та повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Майно та кошти, передані Земляцтву в тимчасове користування або управління, повертаються власникам або фізичним чи юридичним особам, від яких Земляцтво отримало ці кошти чи майно, на вимогу цих осіб, якщо інше не передбачено угодою про передачу такого майна чи коштів.

 

 

 

             11. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

11.1. Земляцтво здійснює міжнародні зв'язки в порядку, передбаченому чинним законодавством, і може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов'язанням.

 

12.  ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНІСТІ
        КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЗЕМЛЯЦТВА ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

12.1. Члени Земляцтва мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Земляцтва, Голови Ради тощо або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

- на дії, бездіяльність або рішення члена Земляцтва - первинна скарга подається до Голови Ради тощо, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника.

В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Земляцтва, який скаржиться, а також члена Земляцтва, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Ради - повторна скарга подається до Загальних зборів Земляцтва, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Земляцтва, який скаржиться, а також члена Земляцтва дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність або рішення Голови Ради тощо  первинна скарга подається до Ради, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Земляцтва, який скаржиться, а також Голови  Ради тощо дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги  Радою - повторна скарга подається до Загальних зборів Земляцтва, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Ради тощо дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

- на дії, бездіяльність або рішення члена Ради - первинна скарга подається до Голови Ради тощо, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів, із обов'язковим викликом члена Земляцтва, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Ради тощо повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

         Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження такої скарги;

-     на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Земляцтва - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

 

13. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ
         ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
ЗЕМЛЯЦТВА

 

13.1. Державний   контроль   за   діяльністю   Земляцтва   здійснюється державними органами в порядку, передбаченому законодавством України.
Органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль
за додержанням положень Статуту.

Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться Земляцтвом, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.

13.2. Контроль за  джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків Земляцтвом здійснюють відповідно фінансові органи та органи
державної податкової адміністрації.

Земляцтво, відокремлені підрозділи (представництва, філії) несуть відповідальність, передбачену Законом України          « Про громадські об’єднання» та іншими законами України.

 

 
   

 

 

Голова  Ради

Міжнародної громадської організації

«Луганське земляцтво»                                             Горан В.А.                                                           

 

                                                                                     

You are here:   ГлавнаяО землячествеУстав землячества